Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obres

En aquest tràmit es pot demanar la Comunicació d'Obres.

La comunicació prèvia d'obres és el document que cal presentar a l'Ajuntament prèviament a l'execució de determinades obres o actuacions, les quals no estan subjectes al règim de llicència urbanística. 

Queda exclosa d'aquest règim de comunicació d'obres la comunicació de qualsevol activitat amb incidència ambiental, la qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció ambiental.

L'àmbit territorial d'aplicació del règim de comunicació comprèn el terme municipal de Bellpuig i Seana.

ACTES SUBJECTES AL REGIM DE COMUNICACIÓ PREVIA

En aquesta taula podeu consultar les obres i actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia i el codi corresponent. També hi trobareu la documentació necessària per fer el tràmit i informació de les obligacions fiscals.

 

 

Tramitació

Qui ho pot comunicar?
Qualsevol persona interessada en iniciar una actuació urbanística contemplada en el règim de comunicació d'obres, o altra persona autoritzada degudament per aquell.

Quan ho pot comunicar?
Es podrà comunicar en qualsevol moment, abans de l’inici de les obres.
En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que aquestes obres s'hauran d'iniciar com a màxim en el termini de tres mesos des de la seva presentació a l'Ajuntament i que s'hauran d'acabar en el termini definit en la pròpia comunicació, i en el seu cas, en el projecte tècnic.

Quin cost té?
Aquests procediments estan subjectes al pagament previ de determinades taxes o impostos:

1- La Taxa corresponent establerta en l’ordenança fiscal 43

2- L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), establert en l’ordenança fiscal número 3.

Quant temps tarda la tramitació?
Passats deu dies des de l’aportació de la documentació el ciutadà podrà iniciar els treballs, sense necessitat de confirmació per part de l’Ajuntament.

Com s'ha de tramitar?
Presencialment a l'Ajuntament en hores d'oficina:
Portar la sol·licitud de comunicació d'obres i la documentació necessària per tramitar la so·lictud per l'obra.

Tramitació telemàtica:
Cal tenir el certificat digital.
Descarregar la sol·licitud comunicació d'obres, que trobaràs a l'apartat d'impresos, omplir-la, guardar-la i adjuntar-la als documents adjunts de la tramitació on line, aquesta cal signar-la.
Clica a Tramitar amb certificat digital.

DIPÒSIT DE GARANTIA
Segons el tipus d'obra, prèviament a la presentació de la comunicació cal dipositar unes garanties per a la reposició de paviments i serveis i per a la gestió de residus.

1- Garantia per a la reposició de paviments i serveis, a raó de 36,06€ per cada metre lineal de façana, en general,. Els metres lineals de façana o vorera a tenir en compte són aquells en què es puguin malmetre els paviments o serveis com a conseqüència de: els propis treballs d'obra, la col·locació o pas de maquinària i les operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

2- Garantia per a la gestió de residus, a raó d’11€/tona de residus previstos, amb un mínim de 150€. Si per l’entitat de l’obra cal un estudi de gestió de residus es consideraran les tones que s'hi hagin indicat.

TERMINIS I REQUISITS
Amb caràcter previ a l’inici de les obres, la persona interessada ha de presentar a l’Ajuntament la comunicació prèvia acompanyada de la documentació corresponent. La comunicació prèvia s’efectuarà sota la responsabilitat de la persona interessada i, en relació amb la documentació incorporada a la comunicació, de les persones que l'hagin elaborat.

 • La comunicació prèvia d’obres permet l’execució de les obres o actuacions des del moment de la seva presentació, excepte per a la primera utilització i ocupació dels edificis, on el termini és d’un mes des de la presentació de la seva comunicació.
   
 • Si la documentació de la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’administració ho ha de manifestar a la persona interessada i l’ha d’advertir que, mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no podrà dur a terme l’acte de què es tracti.
   
 • La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat, des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.
   
 • Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres només son vàlides si indiquen els terminis màxims per començar-les i per acabar-les en proporció a la seva entitat. Els terminis màxims per iniciar-les i per acabar-les són d’1 mes i d’1 any, respectivament. Aquests terminis es poden prorrogar per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Documentació que cal aportar

Observacions

Ajuntament de Bellpuig
Serveis Tècnics Municipals
Adreça: c/ Homenatge a la Vellesa,6
Telèfon: 973320408

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet