Tràmit amb certificat Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Bellpuig

Inscripció al registre de sol·licitants per poder accedir a un habitatge de protecció oficial, amb la modalitat i en els municipis que esculli el sol·licitant.

OBSERVACIONS:

Hi ha diferents règims:

 • Règim de propietat
 • Règim de lloguer
 • Règim de lloguer amb opció a compra

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones que necessitin accedir a un habitatge.

Quan ho pot sol·licitar?
Servei permanent, en hores d’oficina.

Quin cost té?
La inscripció al registre és gratuïta.

Quan tarda la tramitació?
La inscripció generalment es realitza al mateix moment de la seva petició.
 

Documentació que cal aportar

 • Original i fotocopia del DNI/NIE/Passaport, dels membres de la unitat convivencial (Nota: El passaport no s’admet, com a documentació valida per a ser sol·licitant, únicament per als altres membres de la unitat de convivència) 
 • Original i fotocopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Original i copia, de la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (Declaració de la Renda, Certificat d’ingressos, etc). 
 • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta de tots els membres de la unitat convivencial.


NOTA: la resta de documentació addicional que calgui lliurar, dependrà en cada cas de la situació especifica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades caldrà aportar el conveni regulador o sentencia que l’aprova.

 

Normativa

 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.
 • Ordre MAH/489/2009, de 18 de novembre, per la qual es designa l'òrgan competent per a l'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial, es fixa la data d'inici del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, i es detallen els registres municipals existents en aquesta matèria.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet