Tràmit amb certificat Preinscripció i Matrícula a l’Escola Bressol Municipal

Es el procés d'admissió a la llar d’infants “L’Escoleta” de Bellpuig, i comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació

Procés:

Durant el període ordinari de preinscripció, es tramita la sol·licitud d’admissió al centre educatiu i és un tràmit gratuït.

El període finalitza amb la publicació de les llistes d’ admesos.

Un cop admès/a cal formalitzar la matrícula al centre.

NOTA: el fet de la preinscripció, no garanteix la plaça per a la posterior matrícula.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Poden presentar sol·licitud de preinscripció a la llar d'infants les famílies amb infants entre 4 mesos i 2 anys d'edat.

Quan es pot sol·licitar?
Durant el període de convocatòria anual (veure web Generalitat de Catalunya)

Quin cost té?
La preinscripció és gratuïta.

El preu de la matrícula es troba recollit a l’Ordenança fiscal número 26, reguladora de la Taxa per les estades de la Llar d’Infants, vigent en el moment de la inscripció.

 

Documentació que cal aportar

 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família
 • Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen o nena.
 • Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es podran efectuar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.
 • Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (segons convocatòria)
 • Dades bancàries
 • Autorització de Drets d'imatge

Normativa

Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013, modificada per la resolució ENS/486/2012, de 13 de març

Ordenança fiscal número 26, reguladora de la Taxa per les estades de la Llar d’Infants
 

Observacions

Dies abans de presentar la sol·licitud, el centre sol organitzar trobades, visites o jornades de portes obertes per donar a conèixer el centre.
Fora del període de preinscripció i matrícula, les famílies s'han d'adreçar directament a les llars d'infants.

Per a més informació, us podeu adreçar a l'Escola Bressol, telèfon 973.322.155
 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet