Tràmit amb certificat Llicència d'Obres

En aquest tràmit es pot demanar la llicència d'Obres.

En aquest tràmit es pot demanar la  llicència urbanística corresponent a qualsevol de les obres que es detallen en la següent taula 

- L1 Obres d'edificació de nova construcció i enderrocs

- L2 Obres de canvi d’ús

- L3 Obres de reforma, consolidació o rehabilitació d’edificis

- L4 Obres a l’exterior dels edificis ( façanes, jardins, etc. )

- L5 Intervencions, actuacions i mitjans auxiliars sobre domini públic.

- L6 Legalitzacions, actuacions en sòl no urbanitzable, usos i obres provisionals de l’article 53 del TRLU

ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA D’OBRES

En aquesta taula podeu consultar les obres i actuacions subjectes a llicència  i el codi corresponent. També hi trobareu la documentació necessària per fer el tràmit i informació de les obligacions fiscals.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica, o una altra persona autoritzada degudament per aquell.
L'àmbit territorial d'aplicació comprèn el terme municipal de Bellpuig i Seana.

Quan ho pot sol·licitar?

Sempre es sol·licitaran abans de qualsevol actuació, i no s’iniciaran les mateixes fins la resolució.
Les llicències urbanístiques s'atorgaran o denegaran en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud quan per a la seva execució requereixin de projecte tècnic o es sol·liciti l'ocupació temporal del domini públic, altrament s'atorgaran o denegaran en el termini d'un mes.

Quin cost té?

Aquests procediments estan subjectes al pagament previ de determinades taxes o impostos:

1- L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), establert en l’ordenança fiscal número 3.

2- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, establert en l'ordenança fiscal número 31

Com s'ha de tramitar?

Presencialment a l'Ajuntament en hores d'oficina:
Portar la sol·licitud de comunicació d'obres i la documentació necessària per tramitar la so·lictud per l'obra.

Tramitació telemàtica:
Cal tenir el certificat digital.
Descarregar la sol·licitud Llicencia d'obres, que trobaràs a l'apartat d'impresos, omplir-la, guardar-la i adjuntar-la als documents adjunts de la tramitació on line, aquesta cal signar-la.
Clica a Tramitar amb certificat digital.

DIPÒSIT DE GARANTIA
Segons el tipus d'obra, cal dipositar unes garanties per a la reposició de paviments i serveis i per a la gestió de residus.

1- Garantia per a la reposició de paviments i serveis, a raó de 36,06€ per cada metre lineal de façana, en general,. Els metres lineals de façana o vorera a tenir en compte són aquells en què es puguin malmetre els paviments o serveis com a conseqüència de: els propis treballs d'obra, la col·locació o pas de maquinària i les operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

2- Garantia per a la gestió de residus, a raó d’11€/tona de residus previstos, amb un mínim de 150€. Si per l’entitat de l’obra cal un estudi de gestió de residus es consideraran les tones que s'hi hagin indicat.

 

Documentació que cal aportar

A) Actuacions urbanístiques subjectes a projecte tècnic:
 • Projecte bàsic o executiu visat
 • Document contractual d’acceptació dels residus de la construcció entre el productor i el gestor, convenientment signat, com a garantia de la seva correcta gestió
 • Assumeix de direcció de l’arquitecte visat
 • Assumeix de la direcció facultativa de l’arquitecte tècnic
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Projecte visat i signat per tècnic competent en matèria de telecomunicacions
 • Fitxa estadística de construcció d’edificis
 • Declaració responsable d’ocupació de la via pública, si s’escau

En cas de grues torre s’aporta la següent documentació addicional:

 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
 • Certificat d’inspecció de la grua desmuntada per una Entitat d’Inspecció i Control

B) Actuacions urbanístiques subjectes a memòria tècnica:

 • Memòria tècnica o pla de muntatge per bastides d’alçada superior a 6 m
 • Assumeix de direcció per tècnic competent
 • Declaració responsable d’ocupació de la via pública (doc. D.1) , si s’escau

 

Observacions

Ajuntament de Bellpuig
Serveis Tècnics Municipals
Adreça: c/ Homenatge a la Vellesa,6
Telèfon: 973320408

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE BELLPUIG

C/ Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig, Lleida
Tel: 973 32 04 08
Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat
carpeta ciutadana un producte de SEMIC Internet